Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin

Programu Edukacyjnego „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich Uniwersytetu Jagiellońskiego”
(VII edycja, rok akademicki 2023/2024)

 

§ 1.

Celem Programu Edukacyjnego „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich Uniwersytetu Jagiellońskiego” (dalej: Akademia) realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego jest rozwijanie zainteresowań uczniów szkół ponadpodstawowych problematyką ochrony praw człowieka poprzez udział w organizowanych przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego UJ oraz Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ wykładach i warsztatach.

§ 2.

1.     Organizatorem zajęć w ramach Akademii jest Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ (https://konstytucyjne.wpia.uj.edu.pl/) oraz Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ (https://cisk.wpia.uj.edu.pl).

2.     Partnerem społecznym Akademii jest Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce (http://demokracjawpraktyce.pl/).

3.     Akademia jest finansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji UJ przyznanych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

 

§ 3.

1.     Do udziału w Akademii zgłosić się może każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej interesujący się problematyką ochrony praw człowieka.

2.     Aby zgłosić chęć udziału w Akademii należy do dnia 15.02.2024 r.:

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej Akademii, pod linkiem: https://forms.office.com/e/pnkhCvyZeu,
  2. przygotować esej o objętości maksymalnie 1 strony A4 stanowiący odpowiedź na pytanie: „Po co społeczeństwu i państwu potrzebna jest konstytucja?” i przesłać go na adres email mapo@uj.edu.pl

3. W przypadku uczestnika, który nie ukończył 18 lat do wiadomości email zawierającej esej należy dołączyć również skan podpisanej zgody rodzica / opiekuna prawnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oryginał zgody prosimy dostarczyć na pierwsze zajęcia.

3.     Osoby zakwalifikowane do udziału w VII edycji Akademii zostaną o tym zawiadomione pocztą elektroniczną do dnia 25.02.2024 r.

 

§ 4.

1.     Zajęcia w ramach Akademii będą się odbywać stacjonarnie w budynkach Wydziału Prawa i Administracji UJ, w okresie od 29.02.2024 do 23.05.2024 i będą miały formę:

  1. 12 wykładów czwartkowych w godz. 18:30-20:00,
  2. 2 warsztatów sobotnich w godz. 10:00-12:30.

2.     Szczegółowy harmonogram zajęć Akademii dostępny jest na stronie internetowej: https://cisk.wpia.uj.edu.pl/mapo.

3.     O wszelkich zmianach harmonogramu zajęć, jeśli takie nastąpią, uczestnicy Akademii zostaną wcześniej powiadomieni, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 5.

  1. Dyplom ukończenia Akademii uzyskają osoby, które uczestniczyły w co najmniej 10 wykładach czwartkowych i co najmniej 1 warsztacie sobotnim
  2. Dyplom ukończenia Akademii z wyróżnieniem otrzymają osoby, które uczestniczyły we wszystkich wykładach i warsztatach.

 

§ 6.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników Akademii stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§ 7.

Niniejszy regulamin może ulec zmianie przed zakończeniem zajęć, o czym uczestnicy Akademii zostaną wcześniej powiadomieni.

 

 

Załączniki:

  1. Wzór zgodny rodzica / opiekuna prawnego
  2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Pliki do pobrania
docx
Zgoda rodzica / opiekuna prawnego
docx
Informacja RODO
docx
Regulamin (DOC)