Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor

Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor

Monika Florczak-Wątor jest profesorem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ, kierownikiem Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ oraz kierownikiem Programu Interdyscyplinarnego "Society of the Future" w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. Jest również Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauki, Rzecznikiem Dyscyplinarnym UJ ds. Nauczycieli Akademickich, członkiem Rady Dyscypliny Nauki Prawne oraz kuratorem Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ (2001, dyplom z wyróżnieniem) oraz studia politologiczne ze specjalizacją stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (2002, dyplom z wyróżnieniem), a także studia podyplomowe dla tłumaczy tekstów specjalistycznych w zakresie języka angielskiego na Wydziale Filologicznym UJ i studia podyplomowe z języka czeskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiowała również na Wydziale Prawa Uniwersytetu Katolickiego w Leuven w Belgii (program Erasmus), Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (kursy prawa UE w ramach Akademii Prawa Europejskiego) oraz Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (kursy prawa międzynarodowego publicznego).

Stopień doktora nauk prawnych otrzymała w 2005 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne”. Praca ta zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „Przeglądu Sejmowego” na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych został jej nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z 23 marca 2015 r. w oparciu o dorobek naukowy i monografię pt. „Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych”. Postanowieniem z 27 lipca 2021 r. Prezydent RP nadał jej tytuł profesora nauk społecznych.

Pięciokrotnie otrzymała nagrodę JM Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej oraz pięciokrotnie nagrodę JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej przyznawaną w oparciu o wysokie wyniki ankiet studenckich. Odbyła staże naukowe w USA (Catholic University of America), we Włoszech (Tarello Institute for Legal Philosophy), w Czechach (Masaryk University), Francji (Europejski Trybunał Praw Człowieka) i Szwajcarii (Universität Bern). Wykładała na uniwersytetach zagranicznych, m.in. w Czechach (University of West Bohemia), Słowenii (University of Ljubljana, University of Maribor) i na Litwie (Vilnius University). Była również wykładowcą Central European University w ramach programu Invisible University For Ukraine. Wygłaszała referaty na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych.

Prof. M. Florczak-Wątor kierowała wieloma projektami badawczymi realizowanymi we współpracy międzynarodowej, w tym pięcioma projektami finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanymi w konkursach OPUS (dwukrotnie), SONATA BIS oraz PRELUDIUM BIS (dwukrotnie), dwoma projektami finansowanymi ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz dwoma projektami finansowanymi ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Uczestniczyła również w projektach międzynarodowych koordynowanych przez uniwersytety zagraniczne, w tym była liderem zespołu polskiego w projekcie finansowanym z Funduszu Wyszehradzkiego. Wielokrotnie była członkiem zespołów eksperckich i recenzentem wniosków grantowych m.in. Komisji Europejskiej, Austriackiego Funduszu na rzecz Nauki, Narodowego Centrum Nauki,  Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Kierowała również projektami finansowanymi ze środków IDUJ realizowanymi z udziałem studentów UJ. Jest autorką ponad 150 publikacji naukowych oraz redaktorką kilkunastu prac zbiorowych, w tym trzech monografii wydanych w renomowanym wydawnictwie Routledge.

W latach 2002-2005 prof. M. Florczak-Wątor odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Jest radcą prawnym i mediatorem, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz członkiem Zespołu ds. Ustroju Państwa i Wymiaru Sprawiedliwości w ramach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych. Jest również członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Komisji Nauk Prawnych Oddziału Krakowskiego PAN, Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. Jest również członkiem European Group of Public Law pełniącej m.in. funkcję rady naukowej European Public Law Organisation z siedzibą w Atenach oraz członkiem International Faculty of the European Law and Governance School z siedzibą w Atenach, a także członkiem Rady Programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego oraz Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego. Jest współzałożycielem Central and Eastern European Chapter of the International Society of Public Law (ICON-S), współzałożycielem Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce oraz pomysłodawcą i koordynatorem Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Jest członkiem komitetu redakcyjnego i sekretarzem czasopisma „Przegląd Konstytucyjny”, zasiadała również w komitetach redakcyjnych czasopism „Palestra” i „Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego”. W latach 2004-2017 pracowała w Biurze Trybunału Konstytucyjnego.

Profil na Academia.edu

Publikacje:

  1. European Constitutional Courts as Law-Makers: Research Synthesis, w: M. Florczak-Wątor (red.), Judicial Law-Making in European Constitutional Courts, Routledge 2020, s. 245-265
  2. Obowiązki ochronne państwa w świetle Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka 2018, ss. 291
  3. Applying the Constitution of the Republic of Poland in Horizontal Relations, Jagiellonian University Press 2015, ss. 154
  4. Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014, ss. 450
  5. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Wydawnictwo Ars boni et aequi 2006, ss. 252