Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Tytuł projektu
Specyfika prawotwórstwa sądu konstytucyjnego  i jego granice
 
Kierownik projektu
Dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ
 
Streszczenie      
Projekt zmierza do zbadania i opisania praktyki oddziaływania sądów konstytucyjnych na porządki prawne różnych państw europejskich oraz specyfiki „prawa trybunalskiego” i jego odrębności względem prawa stanowionego i prawa precedensowego. Wykazane zostanie, że  współczesny sąd konstytucyjny jest pozytywnym prawodawcą, co wymaga redefinicji jego pozycji ustrojowej w systemie organów państwa, a „prawo trybunalskie” jest odrębnym od prawa stanowionego i prawa precedensowego źródłem prawa. W badaniach uwzględniona zostanie ewolucja sądów konstytucyjnych, w tym również obserwowalne obecnie w niektórych państwach przypadki ich podporządkowywania władzy politycznej.
 
Wykonawcy
Covadonga Ferrer Martín de Vidales, Piotr Czarny, Julien Mouchette, Nausica Palazzo, Agnieszka Ciżyńska, Aleksandra Dębowska, Katarzyna Kos
 
Osoby współpracujące:
Dr Bogumił Naleziński, mgr Paulina Obara, mgr Jacek Karakulski
 
Źródło finansowania
Narodowe Centrum Nauki (OPUS)
 
Wysokość
348.064,00 PLN
 
Monografie
1.      M. Florczak-Wątor (ed.), Judicial Law-Making in European Constitutional Courts, Routledge 2020, ss. 270 (do pobrania w formacie PDF - opłata open access publikacji została sfinansowana ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim)
2.      M. Florczak-Wątor, P. Czarny (red.), Oddziaływanie sądu konstytucyjnego na porządek prawny Austrii, Niemiec i Polski, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka 2019, ss. 407
 
Artykuły
1.      M. Florczak-Wątor, The Constitutional Court as the Guarantor of the Separation of Powers, w: R. Arnold, A. Rytel-Warzocha, A. Szmyt (red.), Development of Constitutional Law Through Constitutional Justice: Landmark Decisions and their Impact on Constitutional Culture, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2019, s. 127-141
2.      P. Czarny, Der Streit um den Verfassungsgerichtshof in Polen 2015-2016, Ostereuropa recht  Heft 1/2018, s. 5-20
3.      P. Czarny, Kontroversen und Dialog zwischen dem Verfassungsgericht, dem Obersten Gericht und dem Hauptverwaltungsgericht in Polen, w: H. Küpper, A. Vincze (red.) Verfassungsgerichte und Obergerichte in Mitteleuropa, Berlin 2018, s. 65-90
4.      K. Kos, Stosowanie konstytucyjnej zasady równości przez sądy. Zagadnienia problemowe, w: M. Kłodawski, M. Łaszewska-Hellriegel (red.), Aktualne problemy stosowania prawa, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2018, s. 23-39
5.      A. Ciżyńska, Stosowanie rozumowań inferencyjnych w procesie wyprowadzania przez TK zasad i norm z przepisów konstytucyjnych, Studenckie Prace Prawnicze Administratywistyczne i Ekonomiczne, nr 28/2018, s. 159- 172
6.      M. Florczak-Wątor, O skutkach prawnych nieopublikowanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Rozważania na tle oczekującego na publikację wyroku z 9.03.2016 r. (K 47/15), Przegląd Sądowy nr 10/2016, s. 7-28