Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Regulamin CISK

 

               

Załącznik do zarządzenia nr 17 Rektora UJ z 30 stycznia 2020 r.

 

 

Regulamin Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych

 

 

§ 1

 

1. Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji UJ.

2. Centrum może używać nazwy w języku angielskim: Centre for Interdisciplinary Constitutional Studies.

 

§ 2

 

1.  Celem działania Centrum jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej w zakresie interdyscyplinarnych badań naukowych dotyczących prawa konstytucyjnego, prawa europejskiego, teorii legislacji, teorii prawa oraz konstytucyjnego państwa prawa. Ponadto zadaniem Centrum jest koordynowanie i wzbogacanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz działalność edukacyjna i ekspercka. 

2.  Do zadań Centrum należy w szczególności: 

1)  inicjowanie i organizowanie projektów badawczych oraz interdyscyplinarnych badań naukowych związanych z dziedziną prawa konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem teorii państwa prawa, teorii praw człowieka, teorii legislacji i polityki społecznej prowadzonych z punktu widzenia różnych dyscyplin nauki, w tym przede wszystkim dogmatyki prawa konstytucyjnego i prawa ustrojowego porównawczego, pozostałych prawniczych dyscyplin dogmatycznych, teorii i filozofii prawa, filozofii politycznej i socjologii prawa; 

2) inicjowanie w wyżej wskazanym zakresie różnych form współpracy, w szczególności współpracy badawczej z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, centrami badawczymi, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi oraz grupami zawodowymi; 

3) podejmowanie działalności dydaktycznej w postaci zajęć teoretycznych i praktycznych oferowanych w ramach programu studiów na kierunkach: prawo oraz administracja, jak również organizowanie pozaprogramowych warsztatów, kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, szkół letnich itp., oferowanych studentom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentom szkół wyższych, uczniom szkół średnich, prawnikom-praktykom i innym grupom zawodowym; 

4)    organizowanie konkursów naukowych; 

5)    organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji, zjazdów naukowych itp.; 

6) przygotowywanie ekspertyz i opinii prawnych, a także przygotowywanie i wydawanie publikacji naukowych;

7)    promowanie wyników prowadzonych badań, w tym również za pośrednictwem prowadzonej przez Centrum strony internetowej;

8)    podejmowanie innych inicjatyw związanych z działalnością Centrum. 

3. Centrum może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń na zasadach określonych w ich statutach lub regulaminach, a także z ramienia UJ zawiązywać konsorcja naukowe w celu pozyskiwania środków finansowych oraz współpracy naukowej, badawczej, edukacyjnej, promocyjnej i kulturalnej.

§ 3

 

Cele i zadania Centrum, o których mowa w § 2, realizowane są przez: 

1)    nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Prawa i Administracji UJ;

2) nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych wydziałach UJ oraz nauczycieli akademickich spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym również zatrudnionych w zagranicznych ośrodkach naukowych, działających na rzecz Centrum na zasadach wolontariatu albo zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło albo umowy zlecenia;

3)    osoby zatrudnione na stanowisku typu post-doc, finansowanym z uzyskanych przez Centrum grantów na projekty badawcze lub ze środków własnych Centrum; 

4)    inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadań Centrum, zatrudnione na podstawie umowy o dzieło albo umowy zlecenia, albo umowy stypendialnej, w tym doktorantów, studentów i ekspertów.

 

§ 4

 

1.     Organami Centrum są: Kierownik Centrum i Rada Programowa Centrum. 

2.     Kierownikiem Centrum może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UJ, dla którego Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy, z zastrzeżeniem § 111 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

§ 5

 

1. Kierownik kieruje działalnością Centrum, a w szczególności:

     1) reprezentuje Centrum na zewnątrz; 

2)    wykonuje uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ; 

3)  współdziała z Radą Dyscypliny Nauki prawne w sprawie przygotowania i realizacji planów strategicznych rozwoju dyscypliny nauki prawne na UJ;

4)    stosuje się do ustaleń i opinii Rady Programowej Centrum; 

5) podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Centrum w sprawach nienależących do zakresu działania innych organów; 

6)    opracowuje projekty planów pracy badawczej oraz dydaktycznej Centrum; 

7) opracowuje plany rzeczowo-finansowe oraz roczne sprawozdania z ich wykonania;

8)    składa Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji UJ roczne sprawozdania z działalności Centrum oraz sprawozdanie na zakończenie kadencji; 

9)    podejmuje działania w celu pozyskania środków finansowych na działalność Centrum;

10) odpowiada za dysponowanie pozyskanymi środkami pieniężnymi oraz za majątek będący w dyspozycji Centrum. 

2. Kierownika Centrum powołuje i odwołuje Rektor UJ na wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ. Wniosek o powołanie Kierownika wymaga opinii Rady Wydziału. 

3. Kadencja Kierownika Centrum trwa 4 lata. Po upływie kadencji Kierownik Centrum pełni swoją funkcję do czasu powołania nowego Kierownika.

4.  Pierwsza kadencja Kierownika Centrum rozpoczyna się z dniem powołania przez Rektora UJ i trwa do 30 września 2023 r. 

5.     Na wniosek Kierownika Centrum Rektor UJ może powołać Zastępcę Kierownika. Do Zastępcy Kierownika Centrum stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Kierownika Centrum.

6. W razie czasowego nieobsadzenia funkcji Kierownika Centrum i Zastępcy Kierownika Centrum Rektor UJ na wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ może powołać osobę pełniącą obowiązki Kierownika Centrum do czasu powołania nowego Kierownika Centrum. 

 

§ 6

 

1. Rada Programowa Centrum wspomaga działalność Centrum, a w szczególności: 

1) przekazuje Kierownikowi Centrum propozycje dotyczące wskazanych celów i form aktywności Centrum;

2) opiniuje roczne i wieloletnie plany działania Centrum, programy i projekty prac badawczych i innych inicjatyw podejmowanych przez Centrum; 

3) opiniuje plany rzeczowo-finansowe Centrum i roczne sprawozdania z ich wykonania;

4)    informuje o działalności Centrum członków reprezentowanych przez siebie organizacji lub grup zawodowych.  2. W skład Rady Programowej Centrum wchodzi nie więcej niż 12 członków. 

3. Członkami Rady Programowej Centrum mogą być reprezentanci krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, badacze o uznanym dorobku naukowym oraz prawnicy-praktycy. 

4. Członków Rady Programowej Centrum powołuje i odwołuje Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ na wniosek Kierownika Centrum. 

5. Posiedzenia Rady Programowej Centrum zwołuje i im przewodniczy Kierownik Centrum, nie rzadziej niż raz w roku akademickim. Posiedzenie może być zwołane również w każdym czasie na wniosek co najmniej dwóch członków Rady. W posiedzeniach Rady Programowej Centrum mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Kierownika Centrum. Dopuszcza się możliwość odbywania posiedzeń Rady Programowej Centrum, w tym głosowania nad uchwałami podejmowanymi w trakcie posiedzeń, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest tele- lub wideokonferencji. Uchwały Rady Programowej Centrum mogą być również podejmowane w trybie obiegowym, bez potrzeby zwoływania posiedzenia.

6. Kadencja członków Rady Programowej Centrum trwa 4 lata. Po upływie kadencji Rada pełni swoje funkcje do czasu powołania nowej Rady.

7. Pierwsza kadencja członków Rady Programowej Centrum rozpoczyna się z dniem powołania co najmniej sześciu jej członków i trwa do 31 sierpnia 2023 r. 

 

§ 7

 

1.     Działalność Centrum finansowana jest w szczególności z:

1)    grantów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych przyznanych na realizację badań naukowych, projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych; 

2)    odpłatnej działalności badawczej, dydaktycznej, szkoleniowej, konsultacyjnej i eksperckiej; 

3)    środków pozyskanych w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

4)    dobrowolnych dotacji  podmiotów trzecich na rzecz Centrum;  5) innych źródeł związanych z działalnością Centrum; 6) budżetu Wydziału Prawa i Administracji UJ.

2. Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także kierownicy jednostek organizacyjnych UJ, mogą zlecać Centrum wykonanie zadań badawczych lub dydaktycznych, które będą realizowane przez Centrum w oparciu o uzgodniony ze zleceniodawcą budżet projektu.

 

3. Zasady gospodarowania środkami finansowymi Centrum ustala Kierownik Centrum w uzgodnieniu z Kwestorem UJ i Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ.

4.   Dobra własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działalności Centrum są zarządzane zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami dotyczącymi własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

5.     Mienie Centrum stanowi wydzieloną część mienia Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest zarządzane zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami.

 Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak