Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Odwrotna tranzycja ustrojowa i zjawisko dekonstytucjonalizacji krajowych porządków prawnych

Tytuł projektu

Odwrotna tranzycja ustrojowa i zjawisko dekonstytucjonalizacji krajowych porządków
prawnych

 

Kierownik projektu

dr hab. Grzegorz Kuca, prof. UJ

 

Streszczenie      

Celem projektu jest interdyscyplinarna analiza przebiegu i mechanizmów tzw. odwrotnej tranzycji ustrojowej – od państwa demokratycznego do państwa autorytarnego – i towarzyszącego jej zjawiska dekonstytucjonalizacji porządków prawnych państw jej podlegających (Polski, Węgier i państw Europy Środkowo-Wschodniej). Wstępnie
przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że istnieją dobrze opracowane teorie „pozytywnej” tranzycji, a w jej ramach koncepcje konstytucjonalizacji porządków prawnych (Hiszpania, Portugalia, kraje byłego ZSRR i byłej Jugosławii, także – w pewnym zakresie – Polska) rozwijane głównie przez politologów i socjologów, rzadziej przez prawników. Natomiast dopiero powstają rozmaite teorie „odwrotnej (negatywnej) tranzycji” i „dekonstytucjonalizacji” porządków prawnych; przy czym aktualnie prowadzone badania mają charakter wycinkowy, dotyczą tylko wybranych problemów, są nieuporządkowane pojęciowo i nieusystematyzowane, niekiedy prowadzą do sprzecznych wniosków.
Proponowany projekt stwarza realną szansę na podjęcie i przeprowadzenie kompleksowych badań interdyscyplinarnych (obejmujących trzy dyscypliny: nauki prawne, nauki o polityce i nauki socjologiczne) umożliwiających stworzenie kompletnej, interdyscyplinarnej teorii odwróconej tranzycji i dekonstytucjonalizacji porządków prawnych. Bezpośrednim celem projektu jest przygotowanie wniosku grantowego w konkursie OPUS 21 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki w czerwcu 2021 r.

 

Źródło finansowania

POB Future Soc - Global Trends Lab: "Świat w okresie turbulencji – wyzwania polityki i bezpieczeństwa

 

Wysokość

11 515 zł