Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Regulamin CISK

 

               

Załącznik do zarządzenia nr 17 Rektora UJ z 30 stycznia 2020 r.

 

 

Regulamin Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych

 

 

§ 1

 

1. Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji UJ.

2. Centrum może używać nazwy w języku angielskim: Centre for Interdisciplinary Constitutional Studies.

 

§ 2

 

1.  Celem działania Centrum jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej w zakresie interdyscyplinarnych badań naukowych dotyczących prawa konstytucyjnego, prawa europejskiego, teorii legislacji, teorii prawa oraz konstytucyjnego państwa prawa. Ponadto zadaniem Centrum jest koordynowanie i wzbogacanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz działalność edukacyjna i ekspercka. 

2.  Do zadań Centrum należy w szczególności: 

1)  inicjowanie i organizowanie projektów badawczych oraz interdyscyplinarnych badań naukowych związanych z dziedziną prawa konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem teorii państwa prawa, teorii praw człowieka, teorii legislacji i polityki społecznej prowadzonych z punktu widzenia różnych dyscyplin nauki, w tym przede wszystkim dogmatyki prawa konstytucyjnego i prawa ustrojowego porównawczego, pozostałych prawniczych dyscyplin dogmatycznych, teorii i filozofii prawa, filozofii politycznej i socjologii prawa; 

2) inicjowanie w wyżej wskazanym zakresie różnych form współpracy, w szczególności współpracy badawczej z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, centrami badawczymi, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi oraz grupami zawodowymi; 

3) podejmowanie działalności dydaktycznej w postaci zajęć teoretycznych i praktycznych oferowanych w ramach programu studiów na kierunkach: prawo oraz administracja, jak również organizowanie pozaprogramowych warsztatów, kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, szkół letnich itp., oferowanych studentom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentom szkół wyższych, uczniom szkół średnich, prawnikom-praktykom i innym grupom zawodowym; 

4)    organizowanie konkursów naukowych; 

5)    organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji, zjazdów naukowych itp.; 

6) przygotowywanie ekspertyz i opinii prawnych, a także przygotowywanie i wydawanie publikacji naukowych;

7)    promowanie wyników prowadzonych badań, w tym również za pośrednictwem prowadzonej przez Centrum strony internetowej;

8)    podejmowanie innych inicjatyw związanych z działalnością Centrum. 

3. Centrum może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń na zasadach określonych w ich statutach lub regulaminach, a także z ramienia UJ zawiązywać konsorcja naukowe w celu pozyskiwania środków finansowych oraz współpracy naukowej, badawczej, edukacyjnej, promocyjnej i kulturalnej.

§ 3

 

Cele i zadania Centrum, o których mowa w § 2, realizowane są przez: 

1)    nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Prawa i Administracji UJ;

2) nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych wydziałach UJ oraz nauczycieli akademickich spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym również zatrudnionych w zagranicznych ośrodkach naukowych, działających na rzecz Centrum na zasadach wolontariatu albo zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło albo umowy zlecenia;

3)    osoby zatrudnione na stanowisku typu post-doc, finansowanym z uzyskanych przez Centrum grantów na projekty badawcze lub ze środków własnych Centrum; 

4)    inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadań Centrum, zatrudnione na podstawie umowy o dzieło albo umowy zlecenia, albo umowy stypendialnej, w tym doktorantów, studentów i ekspertów.

 

§ 4

 

1.     Organami Centrum są: Kierownik Centrum i Rada Programowa Centrum. 

2.     Kierownikiem Centrum może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UJ, dla którego Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy, z zastrzeżeniem § 111 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

§ 5

 

1. Kierownik kieruje działalnością Centrum, a w szczególności:

     1) reprezentuje Centrum na zewnątrz; 

2)    wykonuje uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ; 

3)  współdziała z Radą Dyscypliny Nauki prawne w sprawie przygotowania i realizacji planów strategicznych rozwoju dyscypliny nauki prawne na UJ;

4)    stosuje się do ustaleń i opinii Rady Programowej Centrum; 

5) podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Centrum w sprawach nienależących do zakresu działania innych organów; 

6)    opracowuje projekty planów pracy badawczej oraz dydaktycznej Centrum; 

7) opracowuje plany rzeczowo-finansowe oraz roczne sprawozdania z ich wykonania;

8)    składa Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji UJ roczne sprawozdania z działalności Centrum oraz sprawozdanie na zakończenie kadencji; 

9)    podejmuje działania w celu pozyskania środków finansowych na działalność Centrum;

10) odpowiada za dysponowanie pozyskanymi środkami pieniężnymi oraz za majątek będący w dyspozycji Centrum. 

2. Kierownika Centrum powołuje i odwołuje Rektor UJ na wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ. Wniosek o powołanie Kierownika wymaga opinii Rady Wydziału. 

3. Kadencja Kierownika Centrum trwa 4 lata. Po upływie kadencji Kierownik Centrum pełni swoją funkcję do czasu powołania nowego Kierownika.

4.  Pierwsza kadencja Kierownika Centrum rozpoczyna się z dniem powołania przez Rektora UJ i trwa do 30 września 2023 r. 

5.     Na wniosek Kierownika Centrum Rektor UJ może powołać Zastępcę Kierownika. Do Zastępcy Kierownika Centrum stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Kierownika Centrum.

6. W razie czasowego nieobsadzenia funkcji Kierownika Centrum i Zastępcy Kierownika Centrum Rektor UJ na wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ może powołać osobę pełniącą obowiązki Kierownika Centrum do czasu powołania nowego Kierownika Centrum. 

 

§ 6

 

1. Rada Programowa Centrum wspomaga działalność Centrum, a w szczególności: 

1) przekazuje Kierownikowi Centrum propozycje dotyczące wskazanych celów i form aktywności Centrum;

2) opiniuje roczne i wieloletnie plany działania Centrum, programy i projekty prac badawczych i innych inicjatyw podejmowanych przez Centrum; 

3) opiniuje plany rzeczowo-finansowe Centrum i roczne sprawozdania z ich wykonania;

4)    informuje o działalności Centrum członków reprezentowanych przez siebie organizacji lub grup zawodowych.  2. W skład Rady Programowej Centrum wchodzi nie więcej niż 12 członków. 

3. Członkami Rady Programowej Centrum mogą być reprezentanci krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, badacze o uznanym dorobku naukowym oraz prawnicy-praktycy. 

4. Członków Rady Programowej Centrum powołuje i odwołuje Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ na wniosek Kierownika Centrum. 

5. Posiedzenia Rady Programowej Centrum zwołuje i im przewodniczy Kierownik Centrum, nie rzadziej niż raz w roku akademickim. Posiedzenie może być zwołane również w każdym czasie na wniosek co najmniej dwóch członków Rady. W posiedzeniach Rady Programowej Centrum mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Kierownika Centrum. Dopuszcza się możliwość odbywania posiedzeń Rady Programowej Centrum, w tym głosowania nad uchwałami podejmowanymi w trakcie posiedzeń, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest tele- lub wideokonferencji. Uchwały Rady Programowej Centrum mogą być również podejmowane w trybie obiegowym, bez potrzeby zwoływania posiedzenia.

6. Kadencja członków Rady Programowej Centrum trwa 4 lata. Po upływie kadencji Rada pełni swoje funkcje do czasu powołania nowej Rady.

7. Pierwsza kadencja członków Rady Programowej Centrum rozpoczyna się z dniem powołania co najmniej sześciu jej członków i trwa do 31 sierpnia 2023 r. 

 

§ 7

 

1.     Działalność Centrum finansowana jest w szczególności z:

1)    grantów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych przyznanych na realizację badań naukowych, projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych; 

2)    odpłatnej działalności badawczej, dydaktycznej, szkoleniowej, konsultacyjnej i eksperckiej; 

3)    środków pozyskanych w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

4)    dobrowolnych dotacji  podmiotów trzecich na rzecz Centrum;  5) innych źródeł związanych z działalnością Centrum; 6) budżetu Wydziału Prawa i Administracji UJ.

2. Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także kierownicy jednostek organizacyjnych UJ, mogą zlecać Centrum wykonanie zadań badawczych lub dydaktycznych, które będą realizowane przez Centrum w oparciu o uzgodniony ze zleceniodawcą budżet projektu.

 

3. Zasady gospodarowania środkami finansowymi Centrum ustala Kierownik Centrum w uzgodnieniu z Kwestorem UJ i Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ.

4.   Dobra własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działalności Centrum są zarządzane zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami dotyczącymi własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

5.     Mienie Centrum stanowi wydzieloną część mienia Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest zarządzane zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim zasadami.

 Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Web Content Display Web Content Display

Welcome to CISK seminars!

Sala Audytoryjna - Pałac Larischa

 

We encourage you to subscribe to our mailing list for notifications of upcoming seminars. You can also find this information in the news. Reports from previous seminars are available here.

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

The Centre for Interdisciplinary Constitutional Studies is an independent organisational unit of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University established by the Rector of the Jagiellonian University by order No. 17 of 30 January 2020.

The Centre's goal is to initiate, organise and coordinate various forms of scientific activity in the field of interdisciplinary research concerning constitutional law, European law, theory of legislation, theory of law and constitutional state of law.

The Centre is also involved in educational and expert activities.