Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Załącznik nr 2 do Regulaminu
VII edycji Programu Edukacyjnego
„Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich Uniwersytetu Jagiellońskiego”

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych uczestników Programu Edukacyjnego „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich Uniwersytetu Jagiellońskiego” (zwanego dalej: programem).

§ 1. [Administrator danych osobowych] 

Administratorem danych osobowych uczestników programu gromadzonych w szczególności za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty elektronicznej jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ (zwany dalej: „Administratorem”). 

§ 2. [Zakres informacji gromadzonych i wykorzystywanych przez Administratora]

 1. Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe, na podstawie wyrażonej zgody w treści elektronicznego formularza rejestracyjnego. Uczestnicy programu przekazują swoje dane osobowe dobrowolnie. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wiąże się z niemożliwością uczestniczenia w programie.
 2. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu  przeprowadzenia programu oraz zapewnienia możliwości kontaktu z Uczestnikami.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego dane zgromadzono, najpóźniej do czasu cofnięcia zgody, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszego dokumentu.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z 2016 r. L 119/1 z późn. zm. – zwane dalej „RODO”).
 5. Gromadzone przez Administratora dane osobowe obejmują, w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. rok urodzenia,
  3. adres e-mail,
  4. adres korespondencyjny,
  5. nazwa i adres uczęszczanej szkoły.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 7. Administrator zapewnia, że dane Uczestników nie podlegają profilowaniu, jak też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

§ 3. [Prawa Uczestnika programu, którego dane osobowe są gromadzone]

1.  W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania – co może wykonać poprzez kontakt z Administratorem, a dalej również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak też prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.

Wniosek Użytkownika dotyczący danych osobowych powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególność adresata wniosku i z którego uprawnienia z opisanych powyżej Użytkownik chciałby skorzystać. Jeżeli nie będziemy w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwrócimy się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje Użytkownika o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą mailową bądź zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

2. Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informujemy, że wizerunek uczestników Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich UJ może zostać utrwalony zarówno w formie zdjęć, jak i filmów, a następnie użyty dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych lub promocyjnych przez Uniwersytet Jagielloński i Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce, zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).